AUGUST 15, 2020 – 2

Generously acknowledging the excellence of others is also a kind of grownup.
//
能大大方方的承认别人的优秀,也是一种成长。 ​​​​
Néng dàdà fāng fāng de chéngrèn biérén de yōuxiù, yěshì yī zhǒng chéngzhǎng. ​​​​
//
Có thể thoải mái thừa nhận sự ưu tú của người khác cũng là một loại trưởng thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *