|

As Long As People Have Money

🤑
As long as people have money, their worries will be reduced by more than 90%. EQ and IQ will also increase, let alone getting angry.
//
人只要有钱,烦恼就会减少90%以上,情商和智商也会提高,更不会乱发火。
Rén zhǐyào yǒu qián, fánnǎo jiù huì jiǎnshǎo 90% yǐshàng, qíngshāng hé zhìshāng yě huì tígāo, gèng bù huì luàn fāhuǒ.
//
Nhân chích yếu hữu tiền, phiền não tựu hội giảm thiếu 90% dĩ thượng, tình thương hòa trí thương dã hội đề cao, canh bất hội loạn phát hỏa.​
//
Chỉ cần người ta có tiền thì nỗi lo của họ sẽ giảm hơn 90%. EQ và IQ cũng sẽ tăng lên chứ đừng nói đến việc nổi nóng.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *