You are currently viewing APRIL 8, 2020

APRIL 8, 2020

Vũ Hán, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng.
//
武汉,好久不见,别来无恙。
//
Wuhan, long time no see, hope you are well.

Leave a Reply