APRIL 6, 2021

Nếu trái tim giống như hoa sen, cuối cùng bạn sẽ đạt đến Bồ đề.
//
ཡིད་པདྨ་དང་འདྲ་ན། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ།
//
心若莲花,终得菩提。
Xīn ruò liánhuā, zhōng dé pútí.
//
If your heart is like a lotus flower, you will eventually achieve Bodhi.

P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *