APRIL 27, 2020

Bạn không thể hi vọng xa vời người vốn đi về phía nam cùng bạn đi một mạch về hướng bắc.
//
你不能奢望原本南行的人陪你一路向北。 ​​​
Nǐ bùnéng shēwàng yuánběn nán xíng de rén péi nǐ yīlù xiàng běi. ​​​
//
You can’t expect southbound people to accompany you all the way north.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.