APRIL 26, 2022

Chỉ ngửi thấy mùi hoa, không nói đến buồn vui. Uống trà đọc sách, không tranh sớm chiều.
(Dương Giáng – Sẽ uống trà)
//
只闻花香,不谈悲喜。饮茶颂书,不争朝夕。
——杨绛《将饮茶》 ​ ​​​
Zhǐ wén huāxiāng, bù tán bēi xǐ. Yǐn chá sòng shū, bùzhēng zhāo xī.
——Yáng jiàng “jiāng yǐn chá” ​ ​​​
//
Just smell the fragrance of flowers, don’t talk about sadness and joy. Drink tea and eulogize books, don’t fight for the day and night.
(Yang Jiang – Will Drink Tea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *