APRIL 19, 2020 – 1

APRIL 19, 2020 – 1

Hôm qua càng ngày càng nhiều, ngày mai càng ngày càng ít, đây chính là nhân sinh.
//
昨天越来越多,明天越来越少,这就是人生。
//
More and more yesterdays, fewer and fewer tomorrows, this is life.

Leave a Reply