APRIL 18, 2020

Khi bạn biến cuộc sống của mình thành màu đen trắng, bạn không thể nhìn thấy cầu vồng.
//
当你把生活变成黑白,就看不到彩虹了。
Dāng nǐ bǎ shēnghuó biàn chéng hēibái, jiù kàn bù dào cǎihóngle.
//
When you reduce your life to black and white, you can’t see the rainbow.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *