APRIL 17, 2021

APRIL 17, 2021

Ăn, ngủ, trò chuyện, cười nói
Nhưng trong lòng đã lạnh rồi.
Thế giới người trưởng thành im lặng ngay cả khi nó sụp đổ.
//
吃饭、睡觉、聊天、大笑,
其实心里早就凉透了。
成年人的世界连崩溃都是静音的。 ​​​​
//
Eating, sleeping, chatting, laughing,
In fact, my heart has long been cold.
The world of adults is silent even when it collapses.

Leave a Reply