Actually, There Is Nothing To Regret

Actually, there is nothing to regret. Even if many things can be done over again in time, with the mind and experience at that time, we will still make the same choices and cannot avoid the same results.
//
其实没什么好后悔的。很多事就算时间能重来一遍,以当时的心智和阅历,还是会做同样的选择,避免不了同样的结果。
Qíshí méishénme hǎo hòuhuǐ de. Hěnduō shì jiùsuàn shíjiān néng chóng lái yībiàn, yǐ dāngshí de xīnzhì hé yuèlì, háishì huì zuò tóngyàng de xuǎnzé, bìmiǎn bu le tóngyàng de jiéguǒ.
//
Thực ra không có gì phải hối tiếc. Rất nhiều chuyện cho dù thời gian có thể làm lại một lần nữa, lấy tâm trí cùng kinh nghiệm lúc đó, chúng ta vẫn sẽ làm lựa chọn tương tự, không tránh khỏi kết quả tương tự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *