You Have To Do The Hard Things

You have to do the hard things in order to succeed. The things that no one else is doing. The things that scare you. The things that make you wonder how much longer you can hold on.
//
想成功你就得去这些难事,那些别人不做的事情,那些让你害怕的事情,那些会让想自己到底还能坚持多久的事情。
Xiǎng chénggōng nǐ jiù dé qù zhèxiē nánshì, nàxiē biérén bù zuò de shìqíng, nàxiē ràng nǐ hàipà de shìqíng, nàxiē huì ràng xiǎng zìjǐ dàodǐ hái néng jiānchí duōjiǔ de shìqíng.
//
Nếu bạn muốn thành công, bạn phải làm những điều khó khăn này, những điều mà người khác không làm, những điều khiến bạn sợ hãi, những điều khiến bạn tự hỏi mình có thể tồn tại được bao lâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *