You Don’t Know How Expensive

You don’t know how expensive rice is if you don’t do housework, and you don’t know how fat you are if you don’t take pictures.
//
不当家不知柴米贵, 不拍照不知自己肥。
Bùdāng jiā bùzhī cháimǐ guì, bù pāizhào bùzhī zìjǐ féi.
//
Bất đương gia bất tri sài mễ quý, bất phách chiếu bất tri tự kỷ phì.
Không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt, không chụp ảnh không tự biết mình mập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *