Would She Extend The Same Courtesy To You?

Would she extend the same courtesy to you, do you think? No matter who your choice was?
//
无论你选择谁,你认为她会不会对你表现出同样的礼貌?
Wúlùn nǐ xuǎnzé shéi, nǐ rènwéi tā huì bù huì duì nǐ biǎoxiàn chū tóngyàng de lǐmào?
//
Bạn có nghĩ rằng cô ấy sẽ dành sự lịch sự tương tự cho bạn, bất kể lựa chọn của bạn là ai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *