|

Work Struggles

😅📅🚫
There are at least thirty days a month when I don’t want to go to work.
//
每个月至少都有三十天不想上班。
Měi gè yuè zhìshǎo dōu yǒu sānshí tiān bùxiǎng shàngbān.
//
Mỗi cá nguyệt chí thiếu đô hữu tam thập thiên bất tưởng thượng ban.
//
Mỗi tháng có ít nhất ba mươi ngày không muốn đi làm.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *