When You’re Busy, You Feel Like You Don’t Lack Anything

When you’re busy, you feel like you don’t lack anything; but when you’re free, you realize that you have nothing. It’s better to be busy.
//
忙起来你觉得什么都不缺,空下来才知道你什么都没有。还是忙点好​​​​。
Máng qǐlái nǐ juédé shénme dōu bù quē, kōng xiàlái cái zhīdào nǐ shénme dōu méiyǒu. Háishì máng diǎn hǎo​​​​.
//
Khi bận rộn, bạn cảm thấy mình không thiếu thứ gì, nhưng khi rảnh rỗi, bạn nhận ra mình không có bất cứ thứ gì. Cứ bận rộn một chút mới tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *