When People Reach Middle Age, Their Parents Are Gone

When people reach middle age, their parents are gone, and their brothers and sisters are scattered.
//
人到中年,父母不在了,兄弟姐妹也就散了。
Rén dào zhōng nián, fùmǔ bùzàile, xiōngdì jiěmèi yě jiù sànle.
//
Khi một người đến tuổi trung niên, cha mẹ không còn, anh chị em cũng ly tán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *