The weather is really troublesome, summer evaporates my soul, and winter freezes it.
|

Weather Woes

☀️❄️🌬️
The weather is really troublesome, summer evaporates my soul, and winter freezes it.
//
天气真的很麻烦,夏天把我的灵魂蒸发了,冬天又把我的灵魂冻结了。
Tiānqì zhēn de hěn máfan, xiàtiān bǎ wǒ de línghún zhēngfāle, dōngtiān yòu bǎ wǒ de línghún dòngjiéle.
//
Thiên khí chân đích ngận ma phiền, hạ thiên bả ngã đích linh hồn chưng phát liễu, đông thiên hựu bả ngã đích linh hồn đống kết liễu.
//
Thời tiết thực sự rắc rối, mùa hè làm bay hơi tâm hồn tôi và mùa đông làm đóng băng tâm hồn tôi một lần nữa.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *