We Wanted To Be Adults So Bad

We wanted to be adults so bad. Now look at us.
//
我们太想成为成年人了。现在看看我们。
Wǒmen tài xiǎng chéngwéi chéngnián rénle. Xiànzài kàn kàn wǒmen.
//
Ngã môn thái tưởng thành vi thành niên nhân liễu. Hiện tại khán khán ngã môn.
Chúng ta đã từng rất muốn trở thành người lớn. Nhìn chúng ta bây giờ mà xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *