|

Mixed Emotions

😂🤪❓
Many times, laughter is not because of happiness but because of absurdity.
//
很多时候笑不是因为快乐而是觉得荒唐。
Hěnduō shíhòu xiào bùshì yīn wéi kuàilè ér shì juédé huāngtáng.
//
Ngận đa thì hậu tiếu bất thị nhân vi khoái nhạc nhi thị giác đắc hoang đường.
//
Nhiều khi cười không phải là bởi vì vui vẻ mà là cảm thấy hoang đường.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *