Treat The Person You Love With Your Best Self

Treat the person you love with your best self, not test whether he loves you with your worst self.
//
要用最好的自己去对待最爱的人 而不是用最坏的自己去考验对方是否爱你。
Yào yòng zuì hǎo de zìjǐ qù duìdài zuì ài de rén ér bùshì yòng zuì huài de zìjǐ qù kǎoyàn duìfāng shìfǒu ài nǐ.
//
Yếu dụng tối hảo đích tự kỷ khứ đối đãi tối ái đích nhân nhi bất thị dụng tối phôi đích tự kỷ khứ khảo nghiệm đối phương thị phủ ái nhĩ.
//
Hãy dành những điều tốt nhất của bản thân để đối xử với người bạn yêu chứ không dùng điều tồi tệ nhất của bản thân để kiểm tra xem đối phương có yêu bạn không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *