Today’s Things Are Done With All Your Heart

Today’s things are done with all your heart, mind, and strength; regardless of the result, you should go to bed happily. ——San Mao “Dear San Mao”
//
今日的事情,尽心、尽意、尽力去做了,无论成绩如何,都应该高高兴兴地上床恬睡。——三毛《亲爱的三毛》
Jīnrì de shìqíng, jìnxīn, jìn yì, jìnlì qù zuòle, wúlùn chéngjī rúhé, dōu yīnggāi gāo gāoxìng xìng dì shàngchuáng tián shuì.——Sān Máo “Qīn’ài de Sān Máo”
//
Kim nhật đích sự tình, tận tâm, tận ý, tận lực khứ tố liễu, vô luận thành tích như hà, đô ứng cai cao cao hưng hưng địa thượng sàng điềm thụy.—— Tam Mao 《 Thân ái đích Tam Mao 》
Mọi việc của ngày hôm nay bạn đã tận tâm, tận ý, tận lực, bất kể kết quả như thế nào, bạn vẫn nên đi ngủ một cách vui vẻ. ——Tam Mao “Tam Mao thân mến”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *