Throw Away The Things That Do Not Belong To You

Throw away the things that “do not belong” to you, and you will have a happy heart.
//
丢掉这些“不属于”你的东西,你会得到一颗快乐的心。
Diūdiào zhèxiē “bù shǔyú” nǐ de dōngxī, nǐ huì dédào yī kē kuàilè de xīn.
//
Đâu điệu giá ta bất thuộc vu nhĩ đích đông tây, nhĩ hội đắc đáo nhất khỏa khoái lạc đích tâm.
//
Vứt bỏ những thứ “không phải” của bạn, bạn sẽ có được một trái tim hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *