This World Is So Noisy

This world is so noisy that a silent person seems a bit silly.
//
这世界是如此喧哗 让沉默的人显得有点傻。
Zhè shìjiè shì rúcǐ xuānhuá ràng chénmò de rén xiǎndé yǒudiǎn shǎ.
//
Giá thế giới thị như thử huyên hoa nhượng trầm mặc đích nhân hiển đắc hữu điểm sỏa.
Thế giới này ồn ào đến nỗi người im lặng có vẻ hơi ngớ ngẩn.

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *