There Are Plenty Of Lunar New Year’s Goods

In the past, what was lacking was Lunar New Year’s goods, and what was not lacking was the taste. Now, there are plenty of Lunar New Year’s goods, but there is no taste.
//
以前过年,缺的是年货,不缺的是年味。现在过年,有的是年货,却没了年味。
Yǐqián guònián, quē de shì niánhuò, bù quē de shì nián wèi. Xiànzài guònián, yǒudeshì niánhuò, què méiliǎo nián wèi.
//
Dĩ tiền quá niên, khuyết đích thị niên hóa, bất khuyết đích thị niên vị. Hiện tại quá niên, hữu đích thị niên hóa, khước một liễu niên vị.
//
Trước kia ăn Tết, thiếu chính là đồ Tết, không thiếu là phong vị. Hiện tại ăn Tết, có là đồ Tết, lại không có phong vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *