There Are At Least Thirty Days

😵
There are at least thirty days a month when I don’t want to go to work.
//
每个月至少都有三十天不想上班。
Měi gè yuè zhìshǎo dōu yǒu sānshí tiān bùxiǎng shàngbān.
//
Mỗi cá nguyệt chí thiếu đô hữu tam thập thiên bất tưởng thượng ban.
//
Mỗi tháng có ít nhất ba mươi ngày không muốn đi làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *