The Relationship Between People

The relationship between people starts with the five senses and ends with the three views.
//
人与人之间关系都是始于五官,止于三观。
Rén yǔ rén zhī jiān guānxì dōu shì shǐ yú wǔguān, zhǐ yú sān guān.
//
Nhân dữ nhân chi gian quan hệ đô thị thủy vu ngũ quan, chỉ vu tam quan.
//
Quan hệ giữa người và người đều bắt đầu từ ngũ quan, dừng ở tam quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *