|

The Days Are Long

🛵
The south has the wind, the north has the light, the days are long, and wishes will come true eventually.
//
南方有风,北方有光,日子长长,总会如愿以偿。
Nánfāng yǒu fēng, běifāng yǒu guāng, rìzi zhǎng zhǎng, zǒng huì rúyuànyǐcháng.
//
Nam phương hữu phong, bắc phương hữu quang, nhật tử trường trường, tổng hội như nguyện dĩ thường.
//
Phương nam có gió, phía bắc có ánh sáng, thời gian còn dài, kiểu gì cũng sẽ đã được như nguyện. ​​​

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *