|

The Best Thing About Making Mistakes

🔧
The best thing about making mistakes is that we can correct them.
//
关于犯错的最好一点就是我们可以去改正它。
Guānyú fàncuò de zuì hǎo yīdiǎn jiùshì wǒmen kěyǐ qù gǎizhèng tā.
//
Quan vu phạm thác đích tối hảo nhất điểm tựu thị ngã môn khả dĩ khứ cải chính tha.
//
Điều tốt nhất về những sai lầm là chúng ta có thể sửa chữa chúng.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *