|

Everyone Is Busy

🐝🏃‍♂️💼
Everyone is busy. Busy growing up, you lose innocence. Busy making money, you ignore thoughts. Busy succeeding, you miss the scenery.
//
人人都是大忙人。忙着长大,弄丢了纯真。忙着赚钱,忽略了思想。忙着成功,错过了风景。
Rén rén dōu shì dàmáng rén. Mángzhe zhǎng dà, nòng diūle chúnzhēn. Mángzhe zhuànqián, hūlüèle sīxiǎng. Mángzhe chénggōng, cuòguòle fēngjǐng.
//
Nhân nhân đô thị đại mang nhân. Mang trứ trường đại, lộng đâu liễu thuần chân. Mang trứ trám tiền, hốt lược liễu tư tưởng. Mang trứ thành công, thác quá liễu phong cảnh.
//
Mọi người đều bận cả. Bận rộn lớn lên, đánh mất hồn nhiên. Bận rộn kiếm tiền, bỏ qua suy nghĩ. Bận rộn thành công, bỏ lỡ phong cảnh.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *