Taking Action Is A Choice

Taking action is a choice. Speaking up is a choice. And yes, standing on the sidelines is a choice.
//
采取行动是一种选择。 说话是一种选择。 是的,站在场边是一种选择。
Cǎiqǔ xíngdòng shì yī zhǒng xuǎnzé. Shuōhuà shì yī zhǒng xuǎnzé. Shì de, zhàn zàichǎng biān shì yī zhǒng xuǎnzé.
//
Hành động là một sự lựa chọn. Lên tiếng là một sự lựa chọn. Vâng, đứng bên lề là một sự lựa chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *