| |

Moving On

🚶‍♂️💭
Nobody stands there waiting for you to come back when you regret it.
//
没有人一直站在原地等着你,等着你后悔时回来。
Méiyǒu rén yīzhí zhàn zàiyuán dì děngzhe nǐ, děngzhe nǐ hòuhuǐ shí huílái.
//
Một hữu nhân nhất trực trạm tại nguyên địa đẳng trứ nhĩ, đẳng trứ nhĩ hậu hối thì hồi lai.
//
Chẳng có ai đứng hoài một chỗ chờ bạn, chờ bạn quay lại khi bạn hối hận.

P.s.: Picture taken in Da Nang, Vietnam in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *