Still Like Myself Alone

🤐
I still like myself alone, I’m not let down, not concerned, not moved, not disappointed. Happy Lantern Festival!
//
我还是喜欢我自己一个人,没辜负,没牵挂,没感动,也没失望。​​​元宵节快乐!
Wǒ háishì xǐhuān wǒ zìjǐ yīgè rén, méi gūfù, méi qiānguà, méi gǎndòng, yě méi shīwàng. ​​​Yuánxiāo jié kuàilè!
//
Ngã hoàn thị hỉ hoan ngã tự kỷ nhất cá nhân, một cô phụ, một khiên quải, một cảm động, dã một thất vọng. Nguyên tiêu tiết khoái nhạc!
//
Tôi vẫn thích một mình một người, không có cô phụ, không có lo lắng, không có cảm động, không có thất vọng. Tết nguyên tiêu vui vẻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *