Social Principles For Adults

Social principles for adults: only screening, not educating.
//
成年人的社交原则:只筛选,不教育。
Chéngnián rén de shèjiāo yuánzé: Zhǐ shāixuǎn, bù jiàoyù.
//
Thành niên nhân đích xã giao nguyên tắc: Chích si tuyển, bất giáo dục.
Nguyên tắc xã giao dành cho người lớn: Chỉ sàng lọc, không giáo dục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *