|

Just Kidding

🚗👨‍👩‍👧‍👦😄
My father drives a Bentley, my mother drives a Ferrari, and I’m just kidding.
//
爸爸开宾利,妈妈开法拉利,而我开玩笑。
Bàba kāi bīnlì, māmā kāi fǎlālì, ér wǒ kāiwánxiào.
//
Ba ba khai Tân lợi, mụ mụ khai Pháp lạp lợi, nhi ngã khai ngoạn tiếu.
//
Bố tôi lái Bently, mẹ tôi lái Ferrari, còn tôi thì nói đùa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *