SEPTEMBER 6, 2021

We are ordinary people, we are special people, so we are especially ordinary people.
//
我们是平凡的人,我们也是特别的人,所以我们是特别平凡的人。
Wǒmen shì píngfán de rén, wǒmen yěshì tèbié de rén, suǒyǐ wǒmen shì tèbié píngfán de rén.
//
Chúng ta là những người bình thường, chúng ta cũng là những người đặc biệt, vì vậy chúng ta cũng là những người đặc biệt bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *