SEPTEMBER 30, 2020 – 1

Don’t be afraid of short legs. In addition to being cute, you can pick up money faster than others.
//
小短腿个子矮不要怕,你除了可爱以外,你捡钱的速度也比别人快。
Xiǎo duǎn tuǐ gèzi ǎi bùyào pà, nǐ chúle kě’ài yǐwài, nǐ jiǎn qián de sùdù yě bǐ biérén kuài.
//
Đừng sợ chân ngắn, ngoài dễ thương lại lượm tiền nhanh hơn người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *