You are currently viewing SEPTEMBER 30, 2020 – 1

SEPTEMBER 30, 2020 – 1

Đừng sợ chân ngắn, ngoài dễ thương lại lượm tiền nhanh hơn người khác.
//
小短腿个子矮不要怕,你除了可爱以外,你捡钱的速度也比别人快。
//
Don’t be afraid of short legs. In addition to being cute, you can pick up money faster than others.

Leave a Reply