SEPTEMBER 28, 2020

Every time I walk alone at night, I’m scared. It’s so dark, and I’m so beautiful, I’m really afraid that others can’t see me.
//
每次我一个人走夜路都好害怕,天这么黑,我这么美,真怕别人看不见啊。
Měi cì wǒ yīgè rén zǒu yè lù dōu hǎo hàipà, tiān zhème hēi, wǒ zhème měi, zhēn pà biérén kàn bùjiàn a.
//
Mỗi lần đi dạo một mình vào ban đêm, tôi rất sợ, trời tối mà tôi đẹp quá, tôi thực sự sợ người khác không nhìn thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *