You are currently viewing SEPTEMBER 28, 2020

SEPTEMBER 28, 2020

Mỗi lần đi dạo một mình vào ban đêm, tôi rất sợ, trời tối mà tôi đẹp quá, tôi thực sự sợ người khác không nhìn thấy.
//
每次我一个人走夜路都好害怕,天这么黑,我这么美,真怕别人看不见啊。
//
Every time I walk alone at night, I’m scared. It’s so dark, and I’m so beautiful, I’m really afraid that others can’t see me.

Leave a Reply