SEPTEMBER 27, 2021

If you recognize early that you are not that important to others, you will be much happier.
//
如果你早认清你在別人心中沒那么重要,你会快乐很多。 ​​​ ​​
Rúguǒ nǐ zǎo rèn qīng nǐ zài biérén xīnzhōng méi nàme zhòngyào, nǐ huì kuàilè hěnduō. ​​​ ​​
//
Nếu bạn sớm nhận ra rằng bạn không quan trọng đối với người khác, bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *