You are currently viewing SEPTEMBER 26, 2020

SEPTEMBER 26, 2020

Bố tôi lái Bently, mẹ tôi lái Ferrari, còn tôi thì nói đùa.
//
爸爸开宾利,妈妈开法拉利,而我开玩笑。
//
My father drives a Bentley, my mother drives a Ferrari, and I’m just kidding.

Leave a Reply