You are currently viewing SEPTEMBER 25, 2020

SEPTEMBER 25, 2020

Sử dụng mật khẩu 6 số để bảo vệ số dư 2 số thật mệt mỏi.
//
用6位数的密码保护着2位数的余额心好累。
Yòng 6 wèi shǔ de mìmǎ bǎohùzhe 2 wèi shǔ de yú’é xīn hǎo lèi.
//
I feel tired using a 6-digit password to protect the 2-digit balance.

Leave a Reply