SEPTEMBER 22, 2020

There is a fire in everyone’s heart; people passing by only see smoke.
//
每个人的心中都有一团火,路过的人只看到烟。
Měi gèrén de xīnzhōng dōu yǒuyī tuán huǒ, lùguò de rén zhǐ kàn dào yān.
//
Trong lòng mỗi người đều có lửa, người đi ngang qua chỉ thấy khói.

P.s.: Picture taken in Xidi, Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *