SEPTEMBER 20, 2021

Bạn đến, tôi liền nhận bạn là khách thường trú. Bạn đi, tôi liền coi bạn là người hỏi đường.
//
你来,我就认你是常驻客。你走,我就当你是问路人。
Nǐ lái, wǒ jiù rèn nǐ shì cháng zhù kè. Nǐ zǒu, wǒ jiù dāng nǐ shì wèn lùrén.
//
If you come, I will recognize you as a permanent visitor. If you go, I will treat you as a passerby asking for directions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *