SEPTEMBER 1, 2021

Whenever I encounter a bad thing, I will pay attention to whether there are any small surprises in my recent life. I will deliberately guide myself to believe that there will be “a blessing in disguise” in this world. In fact, many times people need proper self-deception to maintain a good mood. If you are not happy now, you should just accumulate your energy for good luck tomorrow! ​​​
//
每当我遇到不好的事情,都会去留意最近的生活有没有小惊喜发生,会刻意引导自己,让自己相信这世界上是会有『因祸得福』的事情发生。其实很多时候人就是需要适当的自我欺骗来维持好心情的,如果你现在不开心,就当是为明天的好运蓄力吧! ​​​
Měi dāng wǒ yù dào bù hǎo de shìqíng, dūhuì qù liúyì zuìjìn de shēnghuó yǒu méiyǒu xiǎo jīngxǐ fāshēng, huì kèyì yǐndǎo zìjǐ, ràng zìjǐ xiāngxìn zhè shìjiè shàng shì huì yǒu “yīnhuòdéfú” de shìqíng fāshēng. Qíshí hěnduō shíhòu rén jiùshì xūyào shìdàng de zìwǒ qīpiàn lái wéichí hǎo xīnqíng de, rúguǒ nǐ xiànzài bù kāixīn, jiù dāng shì wéi míngtiān de hǎo yùn xù lì ba! ​​​
//
Mỗi khi gặp chuyện chẳng lành, tôi đều để ý xem cuộc sống gần đây có những bất ngờ nho nhỏ nào không, cố ý hướng bản thân tin rằng trên đời này sẽ có “phúc khí ngụy trang”. Trên thực tế, nhiều khi con người cần tự lừa dối bản thân để duy trì tâm trạng vui vẻ, nếu bây giờ bạn không hạnh phúc, bạn chỉ nên tích lũy năng lượng của mình để gặp may mắn vào ngày mai!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *