People Learn To Be Good By Failure

People learn to be good by failure. Instead of regretting the past, it is better to wipe away the tears and move forward. ​​​
//
人本来就是在失败中学乖的,与其抱着过去后悔,不如擦擦眼泪向前走吧。 ​​​
Rén běnlái jiùshì zài shībài zhōngxué guāi de, yǔqí bàozhe guòqù hòuhuǐ, bùrú cā cā yǎnlèi xiàng qián zǒu ba. ​​​
//
Người ta học cách trở nên tốt đẹp từ thất bại, thay vì tiếc nuối quá khứ, tốt hơn hết bạn nên lau nước mắt và tiến về phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *