People Have Two Parallel Eyes

People have two parallel eyes, but they look at people unequally.
//
人的两只眼睛,全是平行的,但却不平等看人。
Rén de liǎng zhī yǎnjīng, quán shì píngxíng de, dàn què bù píngděng kàn rén.
//
Nhân đích lưỡng chích nhãn tình, toàn thị bình hành đích, đãn khước bất bình đẳng khán nhân.
Con người có hai mắt song song, nhưng họ nhìn mọi người không bình đẳng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *