People Have Only One Mouth

People have only one mouth, but they can always be two-faced.
//
人只有一张嘴,却总能说出两面话。 ​​​
Rén zhǐyǒu yī zhāngzuǐ, què zǒng néng shuō chū liǎng mian huà. ​​​
//
Nhân chích hữu nhất trương chủy, khước tổng năng thuyết xuất lưỡng diện thoại.
Con người chỉ có một miệng, nhưng họ luôn có thể nói lời hai mặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *