|

Payment Issue

😕📱
The newly released iPhone 15 is quite hard to purchase. I’ve tried multiple times, but when it comes to payment, it always says “insufficient balance.” Has anyone else encountered the same issue?
//
新出的iphone15太难买了,试了好多次,到付款的时候总是显示余额不足,有遇到同样问题的吗?
Xīn chū de iphone15 tài nán mǎile, shìle hǎoduō cì, dào fùkuǎn de shíhòu zǒng shì xiǎnshì yú’é bùzú, yǒu yù dào tóngyàng wèntí de ma?
//
Tân xuất đích iphone15 thái nan mãi liễu, thí liễu hảo đa thứ, đáo phó khoản đích thì hậu tổng thị hiển kỳ dư ngạch bất túc, hữu ngộ đáo đồng dạng vấn đề đích mạ?
//
iPhone 15 mới quá khó để mua, thử nhiều lần, luôn xuất hiện thông báo “Số dư không đủ” khi thanh toán. Có ai gặp vấn đề tương tự không?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *