|

Meaning Of Life

🍽️🍻
I have been studying the meaning of life for most of my life, and the answer is still eating and drinking.
//
我大半生一直研究人生的意义,答案还是吃吃喝喝。 ​​​
Wǒ dà bànshēng yīzhí yánjiū rénshēng de yìyì, dá’àn háishì chīchīhēhē.
//
Ngã đại bán sinh nhất trực nghiên cứu nhân sinh đích ý nghĩa, đáp án hoàn thị cật cật hát hát.
//
Tôi đã nghiên cứu ý nghĩa của cuộc sống gần như cả cuộc đời mình, và câu trả lời vẫn là ăn và uống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *