On A 40-Degree Day, I Still Insist On Going To Work

On a 40-degree day, I still insist on going to work, which is enough to prove how poor I am.
//
40度的天,我还坚持上班,足以证明我有多穷。
40 dù de tiān, wǒ hái jiānchí shàngbān, zúyǐ zhèngmíng wǒ yǒu duō qióng.
//
Ngày 40 độ, tôi vẫn tiếp tục đi làm, đủ để chứng minh tôi nghèo như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *