You are currently viewing OCTOBER 5, 2020

OCTOBER 5, 2020

Ngày mai đi gặp người lớn bên nhà anh ấy, rất thấp thỏm a, dù sao thì cũng là tôi động thủ đánh con anh ấy trước.
//
明天就要见对方家长了,好忐忑啊,毕竟是我先动手打他家小孩的。
//
I’m going to see his parents tomorrow. I’m so nervous. After all, I beat his child first.

Leave a Reply