OCTOBER 5, 2020

Ngày mai đi gặp người lớn bên nhà anh ấy, rất thấp thỏm a, dù sao thì cũng là tôi động thủ đánh con anh ấy trước.
//
明天就要见对方家长了,好忐忑啊,毕竟是我先动手打他家小孩的。
Míngtiān jiù yào jiàn duìfāng jiāzhǎngle, hǎo tǎntè a, bìjìng shì wǒ xiān dòngshǒu dǎ tā jiā xiǎohái de.
//
I’m going to see his parents tomorrow. I’m so nervous. After all, I beat his child first.

Leave a Reply

Your email address will not be published.